Pospíšil, Milan

Ulice: Novotného lávka 1
PSČ: 110 00
Obec: Praha 1

 

Datum a místo narození, akademické tituly a vědecké hodnosti

 • 28. 8. 1945, Praha, PhDr., CSc. 

Současné pracoviště, adresa, telefon, e-mail

 • Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany, Novotného lávka 1, 110 00 Praha 1,
  tel.: 222 220 082, 222 221 325 (přímá linka),
  e-mail: .

Stručná profesní biografie

 • Střední všeobecně vzdělávací škola Kladno 1959–1963; FF UK Praha (teorie a dějiny hudby) 1963–1969; Ruhr-Universität Bochum 1968–1969; PhDr. 1971 FF UK Praha; CSc. 1988; 1970–1971 Ústav pro hudební vědu ČSAV, 1972–1990 Ústav teorie a dějin umění ČSAV, 1990–1992 Ústav pro hudební vědu ČSAV, 1993–1999 Ústav pro hudební vědu AV ČR (1970–1972 interní vědecký aspirant, 1973–1988 odborný pracovník, 1989–1999 vědecký pracovník, 1997–1998 pověřen vedením); Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany 2000–2003 kurátor, od 2004 vědecko-výzkumný pracovník, Člen výboru Společnosti Antonína Dvořáka a člen Dvořák Society for Czech and Slovak Music v Londýně, zakládající člen Meyerbeer-Institut e.V. se sídlem v Thurnau, člen Société française de musicologie, člen ediční rady Národního muzea, člen ediční rady časopisu Musicalia; 1981 spoluzakladatel Smetanova festivalu (Smetanovských dnů) a mezioborového sympozia k otázkám historie a kultury 19. století v Plzni; hlavní výzkumné úkoly: 1990–1991 Antonín Dvořák, mezinárodní muzikologické sympozium v Dobříši (spolu s Martou Ottlovou, ÚHV AV ČR), sborník viz ad 6b; 1993 Giacomo Meyerbeer – kritická edice díla, mezinárodní muzikologická konference Praha; 1994–1997 zpracování partitury kritické edice opery Giacoma Meyerbeera Les Huguenots (spolu s Martou Ottlovou, ÚHV FF UK Praha), v tisku u Ricordi, München; 1999 Francouzská opéra comique a její vyzařování v Evropě 19. století, mezinárodní muzikologické sympozium v Praze (spolu se Sieghartem Döhringem, Forschungsinstitut für Musiktheater Universität Bayreuth), sborník viz ad 6b; 2001 výstava Prodaná nevěsta známá i neznámá, katalog viz ad 6a; 2003–04 Milada Šubrtová – monografie, v tisku u Koniasch Latin Press, Praha; 2005–2009 Bedřich Smetana – Kritická edice korespondence (spolu s Olgou Mojžíšovou, NM – ČMH – MBS).

Zaměření vědecké činnosti

 • Dějiny hudby 19. století, zejména dějiny opery.

Výběrová bibliografie 

 • knihy

  Giacomo Meyerbeer – Les Huguenots. Příspěvek k analýze stylu, disertační práce, FF UK, Praha 1971; ***** Antonín Dvořák – Dimitrij, op. 64. Kritická edice, disertační práce, tamtéž 1988; ***** Heinz Becker, Giacomo Meyerbeer (překlad, předmluva, spoluautorství bibliografie a soupisu zvukových a obrazových snímků), Academia, Praha 1996; ***** Prodaná nevěsta známá i neznámá. Katalog výstavy, NM, Praha 2001; ***** Druhý život Prodané nevěsty v saloně, v kuchyni, v hostinci, venku a na ulici , Západočeská galerie v Plzni, Plzeň 2008; ***** S kým korespondoval Bedřich Smetana, Národní muzeum, Praha 2009.

 • kolektivní díla, redigované sborníky

  Umění a civilizace jako divadlo světa, 11. sympozium k problematice 19. století, Marta Ottlová Milan Pospíšil (edd.), Plzeň 1991, ÚHV AV ČR, Praha 1993; ***** Antonín Dvořák 1841–1991. Report of the International Musicological Congress Dobříš 17th–20th September 1991, Milan Pospíšil – Marta Ottlová (edd), ÚHV AV ČR, Praha 1994; ***** Sacrum et profanum, 13. sympozium k problematice 19. století, Marta Ottlová – Milan Pospíšil (edd.), Plzeň 1993, Koniasch Latin Press, Praha 1998; ***** Bedřich Smetana a jeho doba. Vybrané studie (spolu s M. Ottlovou), Knižnice Dějin a současnosti 4, LN, Praha 1997; ***** Le rayonnement de l’opéra-comique en Europe au XIXe siècle (spolu s A. Jacobshagenem, F. Claudonem, M. Ottlovou), Koniasch Latin Press, Praha 2003; ***** Meyerbeer und die Opéra comique (spolu s A. Jacobshagenem), Thurnauer Schriften zum Musiktheater, 20, Laaber, Laaber Verlag 2004; ***** Muzeum Bedřicha Smetany 1926–2006 (spolu s O. Mojžíšovou a J. Plecitou), NM, Praha 2006; Jarmil Burghauser. Antonín Dvořák (k vydání připravil Milan Pospíšil) Koniasch Latin Press, Praha 2006; ***** Milada Šubrtová, Koniasch Latin Press, Praha 2008; (spolu s O. Mojžíšovou).

 • významné studie v časopisech a sbornících

  Fjodor Šaljapin a opera Slovenského národného divadla, in: Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918–1939), Referáty prednesené na muzikologickej konferencii v rámci BHS 1977, Stanislav Bachleda a Katarína Horváthová (edd.), Bratislava, Mestský dom kultúry a osvety, s. 170–173; ***** Die Stellungnahmen zur Revolutionsproblematik, dargestellt an Wandlungen des historischen Stoffes bei Chénier und Meyerbeer, in: Colloquia musicologica Brno 1976 & 1977, Rudolf Pečman (ed.), Brno, Mezinárodní hudební festival 1978, s. 498–505; ***** Uvažování nad situací v českém hudebně vědném bádání o 19. století (spolu s M. Ottlovou), in: Hudební věda 15, 1978, s. 103–118; ***** Dvořák’s „Dimitrij“. 2. Its music, in: Musical Times 120, 1979, s. 24–25; Balada v české opeře 19. století, in: Hudební věda 16, 1979, s. 3–25; K otázce českosti v hudbě 19. století (spolu s M. Ottlovou), in: Opus musicum 11, 1979, s. 101–103; ***** K problematice české historické opery 19. století (spolu s M. Ottlovou), in: Hudební rozhledy 34, 1981, s. 169–172; ***** Zur Frage des Tschechischen in der Musik des 19. Jahrhunderts (spolu s M. Ottlovou), in: Music of the Slavonic Nations and its Influence upon European Musical Culture, Rudolf Pečman (ed.), Brno, Česká hudební společnost 1981, s. 99–104; ***** Český historismus a opera 19. století. Smetanova Libuše (spolu s M. Ottlovou), in: Historické vědomí v českém umění 19. století, Uměnovědné studie III, 1. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1981, Tomáš Vlček (ed.), Ústav teorie a dějin umění ČSAV, Praha 1981, s. 83–99; ***** Smetanas Libuše. Der tschechische Historismus und die Oper des 19. Jahrhunderts (spolu s M. Ottlovou), in: Festschrift Heinz Becker zum 60. Geburtstag. Jürgen Schläder – Reinhold Quandt (ed.), Laaber, Laaber Verlag 1982, s. 237–248; ***** Der positive Beitrag der französischen „Grand Opéra“ zur europäischen Opernentwicklung, in: 2. Romantikkonferenz 1982, Die Rolle der romantischen Musik bei der Herausbildung eines demokratischen Nationalbe-wußtseins, Teil 2: Die romantische Oper im 19. Jahrhundert (Schriftenreihe der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber” Dresden, 3. Sonderheft), Günter Stephan – Hans John (edd.), Dresden, Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“, 1983, s. 78–81; ***** Werke des Bayreuther Meisters auf den Bühnen der ČSSR, in: Musik und Gesellschaft 33, 1983, s. 717–719; Operní libreto jako modifikace dramatu. Fibichova opera Bouře (spolu s M. Ottlovou), in: Hudba a literatura, Sympozium ve Frýdku-Místku 20.–21. listopadu 1981, Rudolf Pečman (ed.), Frýdek-Místek, Okresní vlastivědné muzeum 1983, s. 36–39; ***** Proměny hudby v městské společnosti 19. století (spolu s M. Ottlovou), in: Město v české kultuře 19. století (Studie a materiály Národní galerie I, 2. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1982, Milena Freimanová (ed.), NG, Praha 1983, s. 93–100; ***** Dvořákova operní představivost, in: Opus musicum 16, 1984, s. 182–185; Dramatická úloha Meyerbeerovy harmonie, in: Hudební věda 21, 1984, s. 323–338; Místo úvodu. Pojem grand opéra (spolu s M. Ottlovou), in: Hudební věda 21, 1984, s. 291–292; ***** Smetanův Meyerbeer (spolu s M. Ottlovou), in: Hudební věda 21, 1984, s. 355–363, Zur Problematik der tschechischen historischen Oper des 19. Jahrhunderts (spolu s M. Ottlovou), in: Colloquium The Musical Theatre Brno 1980, Rudolf Pečman (ed.), Brno, Mezinárodní hudební festival 1984, s. 267–281; ***** (spoluautor Marta Ottlová), K motivům českého wagnerismu a antiwagnerismu (spolu s M. Ottlovou), in: Opus musicum 16, 1984, s. 200–206; ***** Oper und Spektakel im 19. Jahrhundert, in: Die Musikforschung 38, 1985, s. 1–8; Opera a podívaná v 19. století (spolu s M. Ottlovou), in: Divadlo v české kultuře 19. století, Studie a materiály Národní galerie II, 3. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1983, Milena Freimanová (ed.), NG, Praha 1985, s. 144–153; ***** Vojenský kolorit v české opeře 19. století, in: Documenta Pragensia, Sborník materiálií z Archivu hlavního města Prahy VI/2, Praha, Archiv hlavního města Prahy 1986, s. 398–405; ***** Zu den Motiven des tschechischen Wanerianismus und Antiwagnerianismu (spolu s M. Ottlovou), in: Oper heute 9, Horst Seeger (ed.), Berlin, Henschel Verlag 1986, s. 165–182; ***** Dvořáks Dimitrij als Editionsproblem, in: Jahrbuch für Opernforschung 1986. Michael Arndt – Michael Walter (edd.), Frankfurt a. M., Peter Lang 1987, s. 87–108; ***** Dvořák, Antonín: Dimitrij, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters. Hrsg. v. Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth unter Leitung v. Sieghart Döhring, München – Zürich, Piper 1987, s. 94–98; ***** K polemice Jaroslava Smolky, in: Hudební věda 24, 1987, s. 341–345; ***** K motivům českého wagnerismu a antiwagnerismu (spolu s M. Ottlovou), in: Povědomí tradice v novodobé české kultuře. Doba Bedřicha Smetany (Studie a materiály Národní galerie III, 4. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1984, Milena Freimanová (ed.), Praha 1988, s. 137–154; ***** Dvořáks Vorstellung von der Oper, in: Musical Dramatic Works by Antonín Dvořák, Markéta Hallová – Zuzana Petrášková – Jarmila Veverková-Tauerová (edd.), Praha, Česká hudební společnost 1989, s. 25–30; ***** Grand Opéra auf kleiner Bühne (spolu s M. Ottlovou), in: Atti del XIV congresso della Società internazionale di musicologia. Transmissione e recezione delle forme di cultura musicale, III, Free Papers, Angelo Pompillio – Donatella Restani – Lorenzo Bianconi – Franco Alberto Gallo (edd.), Torino, EDT 1990, s. 859–866; Meyerbeerovy dopisy v českých archivech, in: Hudební věda 28, 1991, s. 257–265; ***** Der Opernkomponist Antonín Dvořák, in: Europäisches Musikfest Stuttgart. Almanach, Stuttgart, Internationale Bachakademie 1991, s. 196–210; ***** (spoluautor Marta Ottlová), Francouzská opera v kontextu české národní opery. Smetanovy Dvě vdovy, in: Proudy české umělecké tvorby 19. století. Smích v umění [9. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1989], Marta Ottlová (ed.), Praha, Ústav pro hudební vědu ČSAV, Ústav dějin umění ČSAV, Český hudební fond, Česká společnost pro estetiku 1991, s. 156–167; ***** L’opera italiana e l’opera nazionale ceca (spolu s M. Ottlovou), in: Biblioteca teatrale. Rivista trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo. Nuova serie, 1991, č. 22–23, s. 17–51; ***** Dimitri, le grand opéra de Dvorak, in: Colloque Dvorak. Macon – 24, 25., 26 novembre 1991, Vanves, Mouvement Janacek, cahier no 16 – Février 1992, s. 11–15; ***** Il Crociato in Egitto als Krönungsoper für den Böhmischen König Ferdinand V. in Prag 1836, in: Wissenschaftliche Konferenz im Rahmen der Dresdner Musikfestspiele 1991 zum Thema: „Giacomo Meyerbeer (1791–1864) Große Oper – Deutsche Oper (Heft Nr. 24 der Schriftenreihe der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden), Hans John – Günter Stephan (edd.), 1992, s. 151–162; ***** Dramaturgie Dvořákovy velké opery, in: Hudební věda 29, 1992, s. 118–127; Bendl, Karel (spolu s M. Ottlovou), in: Stanley Sadie (ed.), The New Grove Dictionary of Opera, sv. 1, London, The Macmillan Press Ltd. 1992, přetisk 1994, s. 402–403; ***** Hřímalý Vojtěch, tamtéž, sv. 2, s. 759; ***** Rozkošný, Josef Richard, tamtéž, sv. 4, s. 77–78; ***** Šebor, Karel Richard, tamtéž, sv. 4, s. 293–294; ***** Trneček, Hanuš,  tamtéž, sv. 4, s. 821; ***** Zavertal Ladislao, tamtéž, sv. 4, s. 1219; ***** Italská opera v kontextu české národní opery (spolu s M. Ottlovou), Miscellanea musicologica, Sborník prací katedry hudební vědy FF UK 33, Karolinum, Praha 1992, s. 33–68; ***** Lopéra tchèque et wagnérisme (spolu s M. Ottlovou), in: Actes du symposium Cosmopolitisme et nationalisme en musique, Prague 26.–26. septembre 1992. Guy Erisman (ed.), Paris, Mouvement Janáček No spécial, Mars 1993, s. 53–59; ***** Česká opera a wagnerismus (spolu s M. Ottlovou), in: Sborník referátů z česko-francouzské konference Naciona-lismus a kosmopolitismus v hudbě pořádané v Praze 25. 9.–26. 9. 1992 společností Mouvement Janáček a Ústavem pro hudební vědu AV ČR. Miloslav Pudlák (ed.), Ústav pro hudební vědu AV ČR, Praha 1993, s. 43–49; ***** Konce ideje české národní hudby (spolu s M. Ottlovou), in: Čechy a Evropa v kultuře 19. století, 10. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1990, Petr Čornej – Roman Prahl (edd.), NG Praha, Ústav pro českou literaturu ČSAV 1993, s. 81–86; ***** Meyerbeerovo operní divadlo světa v Čechách (spolu s M. Ottlovou), in: Umění a civilizace jako divadlo světa, 11. sympozium k problematice 19. století, Plzeň 1991, Marta Ottlová – Milan Pospíšil (edd.), Ústav pro hudební vědu AV ČR, Praha 1993, s. 146–156; ***** The Evolution of the Libretto Suitable for Operatic Treatment in Dvořák’s Grand Opera, in: Antonín Dvořák 1841–1991, Report of the International Musicological Congress Dobříš 17th–20th September 1991, Milan Pospíšil – Marta Ottlová (edd.), Ústav pro hudební vědu AV ČR, Praha 1994, s. 251–262; ***** Rozkošný, Josef Richard: Svatojanské proudy, in: Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, Hrsg. v. Carl Dahlhaus und dem Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth unter Leitung v. Sieghart Döhring, München – Zürich, Piper 1994, s. 467–468; ***** Šebor, Karel: Templáři na Moravě, Nevěsta husitská, tamtéž, s. 683–685; Motive der tschechischen Dvořák-Kritik am Anfang des 20. Jahrhunderts( spolu s M. Ottlovou), in: Klaus Döge – Peter Jost (edd.), Dvořák-Studien Mainz, B. Schott’s Söhne 1994, s. 211–216; Dramaturgie Dvořákovy velké operní formy. Duet Mariny a Dimitrije z opery Dimitrij, in: Antonín Dvořák – dramatik, Jitka Brabcová – Jarmil Burghauser (edd.), Pelhřimov, Motýl – Praha, Divadelní ústav 1994, s. 145–165; ***** Verdi – „harmoniste à la façon de Meyerbeer?“, in: Giacomo Meyerbeer – Musik als Welterfahrung, Heinz Becker zum 70. Geburtstag, Sieghart Döhring und Jürgen Schläder (edd.), München, Ricordi 1995, s. 199–222; ***** Bedřich Smetana v pojetí Elišky Krásnohorské‚ in: Hudební věda 32, 1995, s. 42–54; ***** Bedřich Smetana as Viewed by Eliška Krásnohorská, in: Bedřich Smetana 1824–1884, Olga Mojžíšová and Marta Ottlová (edd.), Muzeum Bedřicha Smetany, Praha 1995, s. 62–75; ***** Dramaturgie des ersten Aktes der Oper Tajemství, tamtéž, s. 224–231; ***** Habsburk a Přemyslovec očima Franze Grillparzera, in: Dějiny a současnost 17, 1995, č. 2, s. 20–23; ***** Korunovační opera Ferdinanda V. Giacomo Meyerbeer: Il crociato in Egitto, in: Pražské slavnosti a výstavy, Documenta Pragensia 12, Praha, Archiv hlavního města Prahy 1995, s. 187–195; ***** Ballabile delle larve. Un Unknown Source from the Collection of the National Museum in Prague Regarding Stage Direction and Choreography for the „Ballet des nonnes“ from the Opera Robert le diable by Giacomo Meyerbeer (spolu s M. Ottlovou), in: Miscellanea musicologica, Sborník prací Ústavu hudební vědy FF UK 35, Praha, Karolinum 1996, s. 97–155; ***** Dvořák’s Dimitrij – A Challenge to Editors, in: Rethinking Dvořák, David R. Beveridge (ed.), Oxford, Clarendon 1996, s. 99–105; Problémy edice české opery 19. století na příkladě Šeborových Templářů na Moravě, in: Kritické edice hudebních památek, Konference katedry muzikologie FF UP v Olomouci v letech 1993 a 1994, Alena Burešová – Jan Vičar (edd.), UP Olomouc 1996, s. 69–72; ***** Habsburk a Přemyslovec očima Franze Grillparzera, in: Český lev a rakouský orel v 19. století, 14. sympozium k problematice 19. století, Plzeň 1994, Zdeněk Hojda – Roman Prahl (edd.), Koniasch Latin Press, Praha 1996, s. 90–97; ***** Meyerbeer a česká opera 19. století, in: Hudební věda 34, 1997, s. 375–403; Velká opera (spolu s M. Ottlovou a J. Fukačem), in: Slovník české hudební kultury, Jiří Fukač – Jiří Vysloužil (edd.), Editio Supraphon, Praha 1997, s. 987–988; ***** Bezbožnost na posvátném místě (v Dvořákově opeře Dimitrij), in: Sacrum et profanum, 13. sympozium k problematice 19. století Plzeň 1993, Marta Ottlová – Milan Pospíšil (edd.), Koniasch Latin Press, Praha 1998, s. 96–106; ***** Vampire auf der französischen Bühne, in: Heinrich August Marschner, Bericht über das Zittauer Marschner-Symposium (Kulturelle Infrastruktur 5), Allmuth Behrendt – Matthias T. Vogt (ed.), Leipzig, Leipziger Universitätsverlag 1998, s. 57–65; ***** Marschners Opernballaden (Der Vampyr, Hans Heiling), tamtéž, s. 67–72; ***** Meyerbeer und die tschechische Oper des 19. Jahrhunderts, in: Meyerbeer und das europäische Musiktheater (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 16). Sieghart Döhring – Arnold Jacobshagen (edd.), Laaber, Laaber Verlag 1998, s. 407–441; ***** Ballabile delle larve. Eine unbekannte Quelle aus den Beständen des Nationalmuseums in Prag zur Regie und Choreographie des Nonnenballets aus Robert le Diable (spolu s Martou Ottlovou), in: Meyerbeer und der Tanz (Meyerbeer-Studien 2), Gunhild Oberzaucher-Schüller – Hans Moeller (edd.), Feldkirchen bei München, Ricordi, Paderborn, University Press 1998, s. 286–294; ***** Smetanovy ústupky obecenstvu (spolu s M. Ottlovou), in: Umění a veřejnost v 19. století, 16. sympozium k problematice 19. století, Plzeň 1996, Kristina Kaiserová – Ivan Martinovský (edd.), Ústí nad Labem, Albis international 1998, s. 63–68; ***** Fibichovo erotické období (K Náladám, dojmům a upomínkám) (spolu s M. Ottlovou), in: Sex a tabu v české kultuře 19. století, 17. sympozium k problematice 19. století, Plzeň 1997, Václav Petrbok (ed.), Academia, Praha 1999, s. 114–123; ***** Hudební salon a salonní hudba (spolu s M. Ottlovou), in: Salony v české kultuře 19. století, 18. sympozium k problematice 19. století, Plzeň 1998, Helena Lorenzová – Taťána Petrasová (edd.), Koniasch Latin Press, Praha 1999, s. 47–54; ***** Nejedlého kritika Dvořáka – operního skladatele, in: Opus musicum 32, 2000, č. 6, s. 13–20; ***** Vliv pěveckého obsazení na koncepci první verze Dvořákova Dimitrije, in: Z Českého ráje a Podkrkonoší (Vlastivědný sborník 14), Semily, Státní okresní archiv Semily 2001, s. 138–145; ***** Smetana, Bedřich (bibliografie k heslu), in: The New Grove Dictionary of Music ad Musicians. Stanley Sadie – John Tyrrell (edd.), sv. 23, London, Macmillan Publishers 2001, s. 553–558; Trneček, Hanuš (spolu s M. Ottlovou), tamtéž, sv. 25, s. 751–752; ***** Smetana und Tschaikowski über Meyerbeer, in: Meyerbeers Bühne im Gefüge der Künste (Meyerbeer-Studien 4). Sibylle Dahms – Manuela Jahrmärker – Gunhild Oberzaucher-Schüller (edd.), Feldkirchen, G. Ricordi & Co, University Press, Paderborn 2002, s. 345–362; ***** Prodaná nevěsta v kuchyni a na ulici, in: Dějiny a současnost 24, 2002, č. 6, s. 22–26; ***** Slovo prostředkující hudbu. K pražským fejetonům Augusta Wilhelma Ambrose (spolu s M. Ottlovou), in: Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, 21. sympozium k problematice 19. století, Plzeň 2001, Kateřina Bláhová (ed.), Koniasch Latin Press, Praha 2002, s. 421–429; ***** Ein Beitrag zur Wagner-Rezeption im Prag des 19. Jahrhunderts (spolu s M. Ottlovou), in: „Schlagen Sie die Kraft der Reflexion nicht zu gering an“. Beiträge zu Richard Wagners Denken, Werk und Wirken. Klaus Döge, Christa Jost – Peter Jost (edd.), Mainz, Schott Musik International 2002, s. 128–134; ***** Karel Šebor – Marie Červinková-Riegrová: Zmařená svatba (Le mariage manqué) et ses sources françaises, in: Le rayonnement de l’opéra–comique en Europe au XIXe siècle. Milan Pospíšil – Arnold Jacobshagen – Francis Claudon – Marta Ottlová (edd.), Prague, Koniasch Latin Press 2003, s. 430–453; ***** (spoluautor Marta Ottlová), French Comedy and the Czech Opera: Smetana’s Dvě vdovy (The Two Widows), tamtéž, s. 454–476; ***** Die Opéra comique und das Komische in Les Huguenots, in: Meyerbeer und die Opéra comique (Thurnauer Schriften zum Musiktheater 20), Arnold Jacobshagen – Milan Pospíšil (edd.), Laaber, Laaber Verlag 2004, s. 186–194; ***** Soukromé hudební školy v Praze 19. století a otázka české školy operní (spolu s M. Ottlovou), in: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, 24. sympozium k problematice 19. století, Plzeň 2004, Kateřina Bláhová – Václav Petrbok (edd.), Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2004, s. 430–438; ***** Antonín Dvořák: Dimitrij – was bei der Edition übrig geblieben ist, in: Opernedition. Bericht über das Symposion zum 60. Geburtstag von Sieghart Doehring (Schriften zur Musikwissenschaft 12). Helga Lüehning – Reinhard Wiesend (edd.), Mainz, ARE Musikverlag 2005, s. 133–147; ***** Meyerbeer-Opernparodien in Prag, in: Bühnenklänge. Festschrift für Sieghart Döhring zum 65. Geburtstag. Thomas Betzwieser – Daniel Brandenburg – Rainer Franke – Arnold Jacobshagen – Marion Linhardt – Stephanie Schroedter – Thomas Steiert (edd.), München, G. Ricordi 2005, s. 549–563; ***** Umění Fjodora Šaljapina v Československu, in: Miscellanea theatralia, Sborník Adolfu Scherlovi k osmdesátinám, Eva Šormová – Michaela Kuklová (edd.), Praha, Divadelní ústav 2005, s. 413–434; ***** Idea slovanské hudby (spolu s M. Ottlovou), in: „Slavme slavně slávu Slávóv slavných“, Slovanství a česká kultura 19. století, 25. sympozium k problematice 19. století, Plzeň 2005, Zdeněk Hojda – Marta Ottlová – Roman Prahl (edd.), Koniasch Latin Press, Praha 2006, s. 172–182; ***** Dvořák Antonín, in: Jitka Ludvová a kolektiv, Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století (Česká divadelní encyklopedie, sv. 1), Praha, Divadelní ústav – Academia 2006, s. 119–128; ***** Österreichische Opernzensur in Prag: Gustave III und La Juive , in: Sebastian Werr (ed.), Eugène Scribe und das europäische Musiktheater (Forum Musiktheater herausgegeben von Anselm Gerhard, Manuela Jahrmärker und Sebastian Werr, Bd. 6), Berlin, LIT Verlag 2007, s. 122152; ***** Zum rezeptionsgeschichtlichen Hintergrund der tschechischen Nationaloper (spolu s M. Ottlovou), in: De musica disserenda 3, 2007, č. 1, s. 23 34; ***** Hostinskýs und Fibichs Braut von Messina: Tschechischer Wagnerismus (spolu s M. Ottlovou), in: Schiller und die Musik. Herausgegeben von Helen Geyer und Wolfgnag Osthoff unter Mitarbeit von Astrid Stäber, (Schriftenreihe der Hochschule für Musik Franz Liszt herausgegeben von Detlef Altenburg. Band 4), Köln – Weimar – Wien, Böhlau Verlag 2007, s. 113–122; ***** Wandlungen der Opernkonzeption bei Dvořák: Zwei Fassungen von Dimitrij op. 64 (B 127 und B 186) , in: Jarmila Gabrielová – Jan Kachlík (edd.), The Work of Antonín Dvořák (18411904), Aspects of Composition - Problems of Editing - Reception. Proceedings of the International Musicologicval Conference Prague, September 811, 2004, Prague, Institute of Ethnology, Academy of Sciences of the Czech Republic 2007, s. 96101; ***** K repertoáru exotismů v české hudbě 19. století (spolu s M. Ottlovou), in: Kateřina Bláhová a Václav Petrbok (edd.), Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století, Sborník příspěvků z 27. sympozia k problematice 19. století Plzeň, 22.–24. února 2007, Academia, KLP, Praha 2008, s. 339–352; ***** Meyerbeer’s Operas in Nineteenth-Century Prague and Their Impact on Prague Opera Orchestras. 1. The reception of Meyerbeer in Prague. 2. Meyerbeer and Prague opera orchestras, in: Niels Martin Jensen and Franco Piperno (edd.), The Opera Orchestra in 18th- and 19th-Century Europe. II: The Orchestra in the Theatre – Composers, Works, and Performance. [Berlin], BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag 2008, s. 249–262; S***** metana et l’opéra, in: Marianne Fripiat (ed.), La Fiancée vendue. L‘ Avant Scène Opéra № 246, septembre-octobre 2008 - № 24, s. 57–63; ***** Smetana und Liszt. Die Neudeutsche Schule und die tschechische Nationalmusik (spolu s M. Ottlovou), in: Liszt und Europa, hrsg. von Detlef Altenburg und Harriet Oelers (=Weimarer Liszt-Studien, Bd. 5), Laaber, Laaber Verlag 2008, s. 265274.

 • notové edice

  Antonín Dvořák, Romantische Stücke für Klavier und Violine opus 75, Milan Pospíšil (ed.), München, G. Henle Verlag 1993; Antonín Dvořák, Poetische Stimmungsbilder, opus 85, Milan Pospíšil (ed.), München, G. Henle Verlag 1995; Antonín Dvořák, Waldesruhe für Klavier und Violoncello opus 68 Nr. 5. Milan Pospíšil (ed.), München, G. Henle Verlag 1999; Bedřich Smetana, vlast. No. 2 Vltava. Symphonic poem. Milan Pospíšil (ed.), Mainz, Ernst Eulenburg 1999; Antonín Dvořák, Rondo für Violoncello und Klavier g-moll Opus 94. München, Milan Pospíšil (ed.), G. Henle Verlag 2002; Bedřich Smetana, Nejkrásnější melodie ve snadné úpravě pro začínající klavíristy. Vybral a předmluvu napsal Milan Pospíšil, Praha Amos Editio 2002; Bedřich Smetana, Aus der Heimat. Zwei Duette für Violine und Klavier. Milan Pospíšil (ed.), München, G. Henle Verlag 2004; Burghauser, Jarmil, Antonín Dvořák. K vydání připravil Milan Pospíšil. Přílohu Významné události politického a kulturního života zpracoval Jiří Rak. Rejstříky a obrazovým doprovodem opatřili Milan Pospíšil a Jiří K. Kroupa, KLP, Praha 2006; Bughauser, Jarmil, Antonín Dvořák. Life and Work. Edited by Milan Pospíšil. The chapter Important Political and Cultural Events prepared by Jiří Rak. Indices prepared and photographs selected by Milan Pospíšil and Jiří K. Kroupa. Praha, KLP 2007.


Zařazeno v: Kdo je kdo
Powered by SobiPro